Bestsellery
 Drewniany clipboard A4
Drewniany clipboard A4
14,89 zł
szt.
 Drewniane wizytówki z grawerem
Drewniane wizytówki z grawerem
1,98 zł
szt.
 Drewniane bombki grawerowane
Drewniane bombki grawerowane
8,15 zł
szt.
 Drewniana zakładka do książki
Drewniana zakładka do książki
2,23 zł
szt.
 Drewniane podkładki
Drewniane podkładki
2,47 zł
szt.
 Drewniane pudełko na ciastka
Drewniane pudełko na ciastka
25,60 zł
szt.
Klauzule Społeczne

Klauzule społeczne – podstawowe informacje


1. Czym są klauzule społeczne i do czego mogą służyć?


Klauzule społeczne stanowią pewnego rodzaju wyjątek od reguły, który jest dopuszczany przez Unię Europejską w prawie zamówień publicznych z powodu ważnych względów społecznych. Biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej oferty złożonej w ramach zamówień publicznych to dotyczą one przede wszystkim jakości i ceny przedmiotu zamówienia. Jednak prawo Unii Europejskiej przewiduje w tym względzie możliwość wprowadzenia przez składającego zamówienie dodatkowych kryteriów społecznych. Kryteria te nie mogą w żaden sposób naruszać swobody wyboru ale muszą być ukierunkowane na ważne potrzeby społeczne.


Klauzule społeczne w znaczący sposób przyczyniają się do:

 • aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym,
 • wyrównywania szans na rynku pracy,
 • podniesienia umiejętności pracowników a rezultacie ich sytuacji na rynku pracy,
 • wsparcia idei rozwoju przedsiębiorczości społecznej,
 • budowy wizerunku zamawiającego jako podmiotu społecznie wrażliwego.

 

2. Stosowania klauzul społecznych w polskim prawie zamówień publicznych


W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. nastąpiła konieczność dostosowania przepisów krajowych do porządku prawnego panującego w Unii Europejskiej. Zaistniała wówczas także konieczność dostosowania uregulowań dotyczących zamówień publicznych do norm panujących w UE. W świetle unijnych dyrektyw stosowanie klauzul społecznych nie jest obowiązkowe ale władze naszego kraju zdecydowały się na ich wprowadzenie.


Regulacje dotyczące stosowania klauzul społecznych w prawie unijnym:


31 marca 2004 r. Parlament Europejski oraz Rada wydały dwie ważne dyrektywy w zakresie zamówień publicznych dotyczące stosowania klauzul społecznych:

 • Dyrektywa 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi,
 • Dyrektywa 2004/17/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

 

Zapisy dotyczące klauzul społecznych pojawiły się w Polsce dopiero w 2009 r. Pierwszą wprowadzono poprzez nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych i dotyczyła ona spraw związanych z zatrudnianiem osób wykluczonych z rynku pracy. Drugą zaś wprowadzono poprzez nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych i odnosiła się ona do wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.


Regulacje dotyczące stosowania klauzul społecznych w polskim prawie:

 

 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

Obecnie klauzule społeczne są uregulowane w następujący sposób:


Art. 22, ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych jest tzw. klauzulą zastrzeżoną i mówi, że: 
„Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.


Zapis z art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych został po raz pierwszy wprowadzony poprzez nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych z 2009 r.


Artykuł ten jasno mówi, że: „Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące:


1) zatrudnienia osób:
a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym wpłaty pracodawców stanowić będą co najmniej czterokrotność najniższej wpłaty określonej w tych przepisach;
3) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej w pkt. 2.


Zgodnie z art. 36, ust. 2, pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający stosując klauzule społeczne z art. 29 musi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokładnie określić:


a) liczbę osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych osób,
b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, (…), 
c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.


Zielone światło dla stosowania klauzul społecznych dało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, poprzez wprowadzenie w Poddziałaniu 7.2.1 POKL możliwości wyboru podwykonawców z zastosowaniem klauzul społecznych. Także w październiku 2009 r. MRR razem z Urzędem Zamówień Publicznych wydało „Zalecenie Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”.

 

3. Znaczeniu klauzul społecznych – pozytywne oddziaływanie i problemy z ich stosowaniem


Pozytywne oddziaływanie stosowania klauzul społecznych:

 • nadaje zamówieniom publicznym „społecznego charakteru”,
 • pobudzanie procesu zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zawodowym,
 • zachęcanie pracodawców do zachowań pracowniczych za pośrednictwem funduszu szkoleniowego,
 • wsparcie rozwoju sektora przedsiębiorstw społecznych,
 • budowanie pozytywnego wizerunek instytucji stosujących tego typu zamówienia jako podmiotu społecznie wrażliwego,
 • generowanie oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej.

 

Przyczyny nie stosowania klauzul społecznych:

 • brak wiedzy na temat istnienia klauzul społecznych w polskim prawie zamówień publicznych,
 • brak wiedzy i doświadczenia ich stosowania w zamówieniach publicznych,
 • obawa przez konsekwencjami ich zastosowania i późniejszego tłumaczenia się kontroli,
 • brak odpowiedniego wsparcia dla zamawiającego,
 • brak wiedzy o rynku i potencjalnych wykonawcach,
 • obawa przed zwiększeniem kosztów realizacji zamówień publicznych,
 • niewielka liczba przedsiębiorstw społecznych, które mogłyby ubiegać się o zamówienia publiczne.

 

 

Przydatne źródła informacji:

 • Tomasz Schimanek, Podstawowe informacje o klauzulach społecznych, Warszawa 2012 r.
 • Elżbieta Świętek, Klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych, Warszawa 2012 r.

 

Akty prawne:

 • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 • Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi,
 • Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
 • Zalecenie Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl